Daily Photo – You’re Seeking Failure When You Cling to a Single Idea

You’re Seeking Failure When You Cling to a Single Idea

Quotable

Francis Crick